Logo
  >
Znamenje križa / The Sign of the Cross, Žale, Ljubljana

projekt in realizacija / project and realization 1992-1994

Pieteta do pokojnih pomeni enega izmed vrhov človeške kulture in je ne moremo izriniti iz naše zavesti. Zato je prav, da so pri ureditvah mest spoštovani tudi pokojni in da imamo vidna znamenja, ki nas simbolično povezujejo z našimi rajnimi. Znamenje križa je postavljeno ne umetni vzpetini v zelenem parkovnem ovoju, območju za raztros pepela, v osrednjem ljubljanskem pokopališču Žale. Predstavlja minimalistično kiparstvo, očiščeno vseh nepotrebnih pripovednih, krasilnih podrobnosti. Znak križa ter oltarno mizo povezujeta harmonija proporcev in čista belina marmorja. Označuje prostor spoštljivega spominjanja, za katerega je ob načrtovanju Žal arhitekt zapisal: "Bistvo našega odnosa do mrtvih je lahko le v nas samih."

Relationship towards the deceased represents one of the peaks of human culture and can not be forced out of our minds. It is therefore right that the deceased are respected in organizations of cities and to have visible signs, which symbolically connect us with our departed. Sign of the cross is raised on an artificial hill in the green park rim, area for scattering ashes, in Ljubljana's central cemetery Žale. It represents a minimalist art of sculpture, cleared of all unnecessary narrative, ornamental details. The sign of the cross and the altar table are connected in the harmony of proportions and pure white marble. It denotes the space of respectful remembrance, for which the architect, during the planning of the cemetery, wrote: "The essence of our relationship with deceased can only be within ourselves."

pokopališče Žale
prvi prostor za raztros pepela v Sloveniji

cemetery Žale
first place to scatter the ashes in Slovenia


(vir: http://www.zale.si)

monografije / monographs
Več o projektu v monografijah / More about the project in monographs: Nove Žale / New Žale, Monograph on the new part of Ljubljana Cemetery 726.8(497.12 Lj.), Znamenja / Signs, a book on architectural form, its contents and meanings (ISBN 86-7207-121-2), Vile / Villas (ISBN 86-7207-135-2), Mušičeve Žale / Mušič's Žale (ISBN 978-961-268-000-8). [ ǀ ]