Logo
Zbornik Marjana Mušiča / Monograph on the Architect Marjan Mušič

Iz urednikovega komentarja
Zbornik povzema dogodke, s katerimi je Slovenska akademija znanosti in umetnosti počastila stoletnico rojstva in dvajset let smrti njenega člana, akademika Marjana Mušiča.
. V prvem delu so objavljeni prispevki strokovnega posveta, ki je bil v Prešernovi dvorani SAZU 9. in 10. decembra 2004 (Nace Šumi, Peter Krečič, Milan Mihelič, Marko Pozzeto, Fedja Košir, Stanko Kristl, Jurij Princes, Vladimir Braco Mušič, Damjan Prelovšek, Jožef Muhovič, Tomaž Brate, Marjan Ocvirk, Marijan Tršar, Gojko Zupan, Vladimir Nartnik, Črtomir Mihelj, Marjan Debelak, Miloš Lapajne, Marko Mušič in Andrej Jemec). Ob predavanjih na posvetovanju sta v Zborniku tudi dva prispevka uglednih vabljenih osebnosti, ki se posveta zaradi zdravstvenih razlogov nista mogla udeležiti, in štirje prispevki nastali ob spremljanju posveta. Prispevki so zvečine razporejeni tako, kot so bili na posvetu. V prvi skupini so tisti, ki preučujejo, utemeljujejo in ocenjujejo življenje in delo ter pomen akademika arhitekta Marjana Mušiča. V drugi so izjemno dragoceni teoretični in analitični prispevki, ki so posvečeni posameznim vidikom slavljenčevega dela in osebnosti. tretji, sklepni del pa je nekoliko bolj osebno niansiran; gre za spominjanje in pričevanje sodelavcev in akademskih kolegov, ki so z Marjanom Mušičem neposredno sodelovali.
V drugem del je v Zbornik vključena predstavitev spominske razstave arhitekturnih risb akademika arhitekta Marjana Mušiča ter spremljajočih gradiv, ki je bila v Prešernovi in Župančičevi dvorani SAZU od 8. do 20. decembra 2004. Ob pregledu razstavljenega gradiva in predstavitvi zasnove razstave ter izbora gradiva je tudi nekaj utrinkov postavitve razstave same.
V času, ki nujno terja kritično presojo naše kulture prostora, umetnosti gradnje, pomena kulturne krajine in dediščine ter pomanjkanja ustvarjalnega vizionarstva, je pogled nazaj, na trdne in neomajne temelje in dosežke, ki smo jih že imeli, opora in vzpodbuda za drugačno, bolj samozavestno, ustvarjalno in uspešno ravnanje v bodočnosti. Prav to pa so izpričali vrhunski prispevki strokovnega srečanja, ki zato predstavlja obenem novo in v današnjem času obujeno dragoceno staro iztočnico ohranjanja naše samobitnosti in nezadržnega, nujnega ustvarjanja novih kvalitet.


From the editor’s commentary
This book is resuming the events of the Slovenian Academy of Sciences and Arts honoring the 100th anniversary of the birth and the 20th anniversary of the death of its full member, academician Marjan Mušič.
In its first part are published contributions of a symposium that took place in the Prešeren Hall of the SASA on the 9th and 10th of December 2004 (Nace Šumi, Peter Krečič, Milan Mihelič, Marko Pozzeto, Fedja Košir, Stanko Kristl, Jurij Princes, Vladimir Braco Mušič, Damjan Prelovšek, Jožef Muhovič, Tomaž Brate, Marjan Ocvirk, Marijan Tršar, Gojko Zupan, Vladimir Nartnik, Črtomir Mihelj, Marjan Debelak, Miloš Lapajne, Marko Mušič and Andrej Jemec). The first part includes studies, examinations and establishments of Marjan Mušič’s life and work. The second part includes important theoretical and analytical studies of his achievements while the third part is more personal. There are reminiscences and witnesses of his collaborators and colleagues working with him personally.
The second part includes the memorial exhibition of Marjan Mušič’s architectural drawings.

In our times, with an indispensable need of critical survey of our culture of space, of art of building, of the meaning of our cultural landscape and heritage and a lack of creative vision, the view of the past, of the solid and steady foundations that we already had gives an important support and encouragement for a different, more self-confident, creative and successful manipulation in the future. Thus the contributions of this symposium represent in the same time a new and in the present time awakened precious old key-word of preserving our originality and of the indispensable creativeness for new qualities.CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
72 (497.4):929 Mušič M.(082)
urednik Marko Mušič ; arhitekturne risbe, načrti in slike
Marjan Mušič ; fotografije arhitekturnih del Marjana Mušiča
Dragan Arrigler ... at.al.].- v Ljubljani : Slovenska
akademija znanosti in umetnosti, 2006.- (Slovenska akademija
znanosti in umetnosti = Academia scientiarum et artum
Slovenica. Razred za umetnost = Classis v: Artes)
ISBN 961-6242-69-5