Logo
Valovanje v svetlobi / Ripples in the light

Iz Uvoda knjige

...Medtem ko je naša literatura, namenjena monografskim predstavitvam historično pomembnih arhitektur, vsaj v seriji Vodnikov že zdavnaj uveljavljena, to nikakor ne velja za moderno, za sodobno arhitekturo. Monografski zarisi so prave bele vrane. Zato je treba pozdraviti odločitev, naj se v posebni publikaciji predstavi nova draveljska cerkev, ki jo je zasnoval Marko Mušič. Stavba tako odlikovanje vsekakor zasluži, saj sodi med najpomembnejše dosežke tako prizadevanj avtorja samega kakor tudi arhitekture v slovenskem, jugoslovanskem in še širšem merilu. Knjiga naj poskuša dovolj izčrpno in zaokroženo pojasniti izhodišča in oblikovne dosežke draveljske cerkve, po drugi strani pa naj vabi k naporom za dokončanje stavbe oziroma stavbnega kompleksa. Zakaj marsikaj, kar sta si naročnik in arhitekt zastavila v načrtih, še ni do konca izpeljano. Besedilo zato upošteva uresničeno in načrtovano. Naloga spremnega besedila je zelo jasna, poskuša naj razložiti značilnosti nove cerkve, pri čemer se lahko opira tako na zapisana stališča samega arhitekta kakor seveda prav posebej na govorico form...

From the Introduction

... While our literature, mainly intended for monograph presentations of historically significant architecture, at least in the series of Architectural Guides, was established long ago, this does not apply to modern, contemporary architecture. These monographic presentations are rare. It is therefore a welcomed decision to present a special publication of the architecture of the new church in Dravlje, designed by Marko Mušič. The building definitely deserves a monograph as one of the most important achievements of the author as well of architecture, in Slovenian, Yugoslavian and in even broader scale. The book tries to clarify the origins and design achievements of the church in Dravlje in a comprehensive and rounded manner and on the other hand stimulates the efforts to complete the building or building complex. Why there are many things that the client and the architect set in the plans and have not yet been realized. The introduction text therefore takes into account the implemented and planned. The task of text is very clear as it tries to explain the features of the new church, being able to relay on written standpoints of the architect himself, and specifically on the language of forms...