Logo
  >
Slomškov trg, Ponikva /
Slomšek Square in Ponikva


Ureditev Slomškovega trga na Ponikvi pri Šentjurju, prvi del, je obsegal ožjo ureditev prostora, torej tlakovanje ter prezentacijo tabornega obzidja (vodeno s strani ZVKD OE Celje). Obsegal je novo ureditev poti do pokopališča, ki se vije od znamnite baročne cerkve sv. Martina, kulturnega spomnika in dominante vaškega jedra do starega vaškega pokopališča. Tudi prestavitev spomenika NOB je del prvega dela ureditve Slomškovega trga in sicer na lokacijo novega parka namenjenega pomembnim krajanom ob na novo urejeni pešpoti.

Arrangement of the Slomšek Square, Ponikva near Šentjur (1st phase) consisted of paving and presentation of the archeology (ZVKD OE Celje). It also comprised the new design of the path to the cemetery, which winds its way from the baroque church of St. Martin, cultural memorial and dominant of the village core to the old village cemetery. The relocation of the monument NOB was also a part of the arrangement of Slomšek Square on the location of the new park dedicated to the important local people at the newly designed walkway.
[ ǀ ]