Logo
  >
Znamenje križa, pokopališče v Šentjerneju / The Sign of the Cross, The Cemetery in Šentjernej

Kjer se križata navpična greda, patibulum, in prečka, antenna, je kovinski korpus z nekdanjega križa na pokopališču. Obdajajo ga ločni segmenti, prispodoba aureole, ki se zarisujejo na nebo in z izbrano orientacijo čelne stranice z nenehnim spreminjanjem osvetljenega in osenčenega znamenju dodajajo dinamiko doživljanja v ritmu dneva in sezon.
Novo znamenje poslej povezuje stari in novi del pokopališča. Ob bližnjih pogledih pa se zarisuje tudi v širši vizualni prostor vstopa v Šentjernej in ambienta vekovite lepote arhaičnega pejsaža z Gorjanci.

Where the vertical beam, patibulum, and horizontal beam, the antenna, cross, the metal body of the former Cemetery Cross is positioned. It is surrounded by arched segments, a metaphor of aureole, that delineate in the sky. The emphasized front side orientation with continuously changing of illuminated and shaded add dynamics to experiencing the rhythm of day and seasons.
The new sign connects the old and new part of the cemetery. It also delineates the wider visual space of Šentjernej entry and the beautiful ambience of archaic Gorjanci landscape.
[ ǀ ]