Logo
  >
Novi del osrednjega pokopališča / The new part of the central cemetery, Žale, Ljubljana


V spoštovanju pomena odnosa med metropolo in nekropolo je na antičnih vzorih zasnovano mesto mrtvih. Poti z drevoredi, ki jim dajejo imena, vodijo med posameznimi grobnimi polji, na katere so pogledi diskretno zastrti z zelenimi obrobami. Nasprotno pa je pogled z nekoliko višjih grobnih polj odprt v širno okolico in preprečuje občutek utesnjenosti. Arhitekturno oblikovanje pokopališča dopolnjujejo številni motivi vhodov, paviljonov, obeležij in drugih vsebin, ki nadaljujejo unikatno oblikovanje, kakršno je na Žalah vrhunsko uveljavil arhitekt Jože Plečnik. V novejšem delu razširjenega pokopališča izstopajo portali, ki jih posebej bogatijo verzi sodobnih slovenskih pesnikov. Osrednji povezovalni motiv novega dela pokopališča je paviljon z navčkom, zvonom poslednjega slovesa. Novo pokopališče uokvirja privzdignjena parkovna zelenica z griči, tumuli, spominom na grobove davnih prebivalcev te dežele, ki je hkrati območje razsipa pepela. Krono mesta mrtvih zaznamuje križ z žrtvenikom, ki vrh umetnega griča v obodnem parku v pogledih povezuje stari in novi del osrednjega ljubljanskega pokopališča Žale.

In respect of the importance of the relationship between the metropolis and its necropolis the city of dead is designed on the antiquity ideal. Paths with trees that give them their names run between the burial fields on which the views are discreetly veiled with green trims. In contrast, the view from slightly higher burial fields open in vast surroundings and prevent the feeling of closure. The architecture of the cemetery is completed by numerous motifs of entrances, pavilions, memorials and other contents continuing the culture of individual and carefully designed details superbly established by architect Jože Plečnik. In the newer part of the cemetery entrance portals stand out. They are particularly enriched with verses from contemporary Slovenian poets. The central unifying motif of the newer part of the cemetery is the pavilion with the passing-beell (“navček”). The new part of central cemetery is surrounded by an elevated park with created hills, tumuli, a memory of graves of antique inhabitants of our land. The park is also the ashes scattering area. The crown of the city of the dead is marked by a cross with the altar at the top of an artificial hill that visually connects the old and the new part of Ljubljana central cemetery Žale.

monografije / monographs
Več o projektu v monografijah / More about the project in monographs: Nove Žale / New Žale, Monograph on the new part of Ljubljana Cemetery 726.8(497.12 Lj.), Znamenja / Signs, a book on architectural form, its contents and meanings (ISBN 86-7207-121-2), Vile / Villas (ISBN 86-7207-135-2), Mušičeve Žale / Mušič's Žale (ISBN 978-961-268-000-8). [ ǀ ]