Logo
Pismo brez pisave / Carta sine litteris /
A letter without writingIz predgovora v katalogu Pismo brez pisave (Boris Gombač, ravnatelj Narodnega muzeja, 1991) / From the Introduction (Boris Gombač, director of the National Museum):
…Tako smo se v Narodnem muzeju odločili za nujno posodobitev stoletne neoklasične stavbe, ki je bila kot Kranjski deželni muzej zgrajena leta 1888.
Na tej točki strukturne posodobitve zaščitene stavbe na Valvasorjevem trgu so se srečale velika ambicija muzejske stroke, veliko znanje naše kulturnozgodovinske šole ter občutljivost sodobne slovenske arhitekture…
…Therefore we decided for an urgent renovation of the neoclassical building built in 1888 as the Land Museum of Carniola. On this very point strong ambition of the musealic profession, great knowledge of our cultural-historical school and the sensibility of the contemporary Slovenian architecture met...


O razstavi in razstavišču (Marko Mušič) / About the exhibition and exhibition grounds:
Projektant in graditelj muzeja (1888), ljubljanski stavbenik Wilhelm Treo, ga je oblikoval v značilnem historicizmu, z renesančno arhitekturo navdahnjenem slogu pomembnih gradenj iz konca 19. stoletja. Novo razstavišče je urejeno v muzejskem notranjem dvorišču. Pod njim je nov arheološki depo, nad njim svetlobni strop, ki v prostor vnaša razpršeno dnevno svetlobo. Oblika stropa povzema arhitekturni kontrapunkt tlorisa, osnovni pravokotnik, v katerega je vložena polkrožna stopniščna rotunda. Ob ohranjenem zahodnem vhodu, ki je preoblikovan z novim portalom, je načrtovan tudi vhod v osi rotunde, ki bo vključen v nekdaj na tem mestu vgrajeni poznobaročni portal. Otvoritev novega razstavišča (1991) je spremljal tudi prvi del preureditve kleti in pritličja muzeja, ki naj bi postopno spet postalo v celoti namenjeno obiskovalcem, novi delovni prostori pa so bili urejeni v nekdanjem podstrešju. Ob ureditvi novih spremljajočih prostorov, muzejske trgovine, okrepčevalnice, javne garderobe pa so obiskovalcem zopet dostopni vsi štirje obodni hodniki.
V projektu sta bili predvideni preureditvi antičnega lapidarija v južnem in vzhodnem ter srednjeveškega v severnem hodniku. V zahodnem hodniku pa predstavitev muzejske stavbe z originalnimi načrti, prikazi iz časa gradnje in fotografijami nekdanje ureditve notranjosti. Sedanjima razstavnima dvoranama v severovzhodnem delu pritličja muzeja sta bili v projektu pridruženi še dve dvorani severnega krila. Obe nekdanji razstavni dvorani jugovzhodnega vogala pa sta bili zasnovani kot svojevrsten “muzej muzeja”, razstavišče z ohranjeno opremo in drugimi značilnostmi prvega, danes že znamenitega obdobja našega muzeja.

Neuresničeni del projekta je tudi vizija razširitve pod muzejskim vrtom, kjer je omogočen vsebinski in prostorski razvoj muzeja s sodobnimi, za vitalnost, aktualnost in privlačnost muzeja nujnimi javnimi prostori za tematske razstave, predstavitve bogastva muzejskih depojev, večnamensko dvorano, AV kabinete ter za pedagoškemu delu z mladimi obiskovalci in prijatelji muzeja prilagojene prostore.

Več v katalogu Pismo brez pisave / Carta sine litteris ob razstavi in odprtju prenovljenega Narodnega muzeju v Ljubljani, založil Narodni muzej, Ljubljana, 1991. CIP – katalogizacija v knjigi, 281.1:904 (479.12) (064) in v monografijah Vile /Villas (ISBN 86-7207-135-2) in Kolašin in Lovčen (ISBN 978-961-268-008-4 (SAZU), 253160192).


The designer and master builder of the Museum (1888) Wilhelm Treo from Ljubljana gave the building characteristic historicism look influenced by the renaissance architecture, that is with style commonly used in important buildings from the end of 19th Century. The new exhibition-hall is arranged in the former inner courtyard. Underneath is a new archeological store-room and above the glass luminous ceiling giving it a diffuse daylight. The form of the ceiling summarizes the architectural counterpoint layout, basic rectangle with inserted rotunda of the main staircase.

Additional to the preserved western entrance, reshaped with a new portal, the new entrance in the axis of rotunda is planned together with the restitution of a baroque portal that was originally on this place. Opening of a new exhibition-hall (1991) was accompanied with the first part of rearrangement, the basement and ground floor, which should gradually again become fully devoted to visitors.
Unrealized part of the project is the vision of extension below the museum garden, programme and space evolution of the museum with contemporary, for vitality, actuality and attractiveness of the museum essential public space for thematic exhibitions presenting abundance of museum magazines, a multipurpose auditorium, audiovisual rooms and areas dedicated to versatile workshops with young visitors and fans of the museum.

More in the catalogue Pismo brez pisave / Carta sine litteris / A letter without writing at the exhibition opening of the renewed National Museum in Ljubljana, publisher National Museum, Ljubljana, 1991. CIP –281.1:904 (479.12) (064) and in monographs Vile /Villas (ISBN 86-7207-135-2) and Kolašin and Lovčen (ISBN 978-961-268-008-4 (SAZU), 253160192).

CIP - katalogizacija v knjigi 281.1 :904 (497.12) (064) KNIFIC, Timotej
Pismo brez pisave: Arheologija o prvih stoletjih krščanstva na Slovenskem /
Timotej Knific, Milan Sagadin; (prevod Philip F. J. Mason). - Ljubljana:
Narodni muzej, 1991
1. Sagadin, Milan
Slika na ovitku
Ogledalo s križi iz Emone (kat. 67; foto Tomaž Lauko)


Razstavo je pripravil
Arheološki oddelek Narodnega muzeja

Strokovna priprava razstave in kataloga
Timotej Knific in Milan Sagadin
Koordinator
Drago Svoljšak
Postavitev razstave
Marko Mušič dia in
Breda Bonač dia, Sonja Kolar dia, Jasna Lempl dia,
Marjan Starič dia, Andreja Jan dia, Jože Coren dgi,
Atelje Marko Mušič, Ljubljana
Risbe na razstavi
Roman Hribar
Gradivo za razstavo so prispevali
Belokranjski muzej, Metlika
Gorenjski muzej, Kranj
Goriški muzej, Nova Gorica
Aleš Komavec, Nova Gorica
Landesmuseum Joanneum, Gradec, Avstrija
Mestni muzej, Ljubljana
Narodni muzej, Ljubljana
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
Pokrajinski muzej, Celje
Pokrajinski muzej, Koper
Pokrajinski muzej, Ptuj
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Kranj
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Maribor
Župnijski urad, Bistrica ob Sotli
Restavratorska dela so opravili
Konservatorski oddelek Narodnega muzeja (Zoran Milić, Darinka Virant, Miran Pflaum, Zdenka Kramar,
Aleš Lah, Sonja Perovšek) in konservatorske delavnice sodelujočih ustanov
Odlitki in rekonstrukcije
Miran Pflaum, Aleš Lah, Damjan Jesenovec
Izdelava opreme in objektov
Tovarna pohištva LIPA, Ajdovščina
Bratina Emil, Cesta
Razstavo in katalog so omogočili
Republiški sekretariat za kulturo
Mestni sekretariat za izobraževanje, raziskovalno dejavnost, kulturo in telesno kulturo, Ljubljana
Tovarna pohištva LIPA, Ajdovščina