Logo
  >
Apostolska nunciatura / Apostolic Nunciature, Ljubljana

Značilnost na natečaju izbranega projekta je zamisel mestne vile v zeleni parkovni obrobi južnega pročelja ljubljanskega zgodovinskega središča. Glavna, južna fasada sledi obrežju rečice Gradaščice, stavba v zelenju na nižji terasi ob vodi pa je z mestnimi ulicami povezana s privzdignjenim mostom. Osrednji poudarek sicer horizontalno zleknjene in v zelenje vraščene arhitekture je kapela, ki je usmerjena proti bližnji trnovski cerkvi.

The characteristic of the winning competition project is the idea of villa urbana, of a town villa in the green surroundings of the southern front of the Ljubljana historical core. The main, southern elevation follows the flow of the small river Gradaščica. The building is located in the park on the lower bank terrace by the water and is connected with town streets by an elevated bridge. The central accent of the otherwise horizontal and into greenery placed architecture is the chapel orientated towards the neighbouring church in Trnovo. [ ǀ ]