Logo
  >
Prenova Narodnega muzeja / National Museum renovation, Ljubljana

projekti in realizacija 1. faze / projects and 1st phase realization 1986-1991


Projektant in graditelj muzeja (1888), ljubljanski stavbenik Wilhelm Treo, ga je oblikoval v značilnem historicizmu, z renesančno arhitekturo navdahnjenem slogu pomembnih gradenj iz konca 19. stoletja. Novo razstavišče je urejeno v muzejskem notranjem dvorišču. Pod njim je nov arheološki depo, nad njim svetlobni strop, ki v prostor vnaša razpršeno dnevno svetlobo. Oblika stropa povzema arhitekturni kontrapunkt tlorisa, osnovni pravokotnik, v katerega je umeščena polkrožna stopniščna rotunda. Ob ohranjenem zahodnem vhodu, ki je preoblikovan z novim portalom, je načrtovan tudi vhod v osi rotunde, ki bo vključen v nekdaj na tem mestu vgrajeni poznobaročni portal. Otvoritev novega razstavišča (1991) je spremljal tudi prvi del preureditve kleti in pritličja muzeja, ki naj bi postopno spet postalo v celoti namenjeno obiskovalcem, novi delovni prostori pa so bili urejeni v nekdanjem podstrešju. Ob ureditvi novih spremljajočih prostorov, muzejske trgovine, okrepčevalnice, javne garderobe pa so obiskovalcem zopet dostopni vsi štirje obodni hodniki.
V projektu sta bili predvideni preureditvi antičnega lapidarija v južnem in vzhodnem ter srednjeveškega v severnem hodniku. V zahodnem hodniku pa predstavitev muzejske stavbe z originalnimi načrti, prikazi iz časa gradnje in fotografijami nekdanje ureditve notranjosti. Sedanjima razstavnima dvoranama v severovzhodnem delu pritličja muzeja sta bili v projektu pridruženi še dve dvorani severnega krila. Obe nekdanji razstavni dvorani jugovzhodnega vogala pa sta bili zasnovani kot svojevrsten “muzej muzeja”, razstavišče z ohranjeno opremo in drugimi značilnostmi prvega, danes že znamenitega obdobja našega muzeja.

Neuresničeni del projekta je tudi vizija razširitve pod muzejskim vrtom, kjer je omogočen vsebinski in prostorski razvoj muzeja s sodobnimi, za vitalnost, aktualnost in privlačnost muzeja nujnimi javnimi prostori za tematske razstave, predstavitve bogastva muzejskih depojev, večnamensko dvorano, AV kabinete ter za pedagoškemu delu z mladimi obiskovalci in prijatelji muzeja prilagojene prostore.

Iz predgovora v katalogu Pismo brez pisave (Boris Gombač, ravnatelj Narodnega muzeja, 1991):
…Tako smo se v Narodnem muzeju odločili za nujno posodobitev stoletne neoklasične stavbe, ki je bila kot Kranjski deželni muzej zgrajena leta 1888. Na tej točki strukturne posodobitve zaščitene stavbe na Valvasorjevem trgu so se srečale velika ambicija muzejske stroke, veliko znanje naše kulturnozgodovinske šole ter občutljivost sodobne slovenske arhitekture…

Več v katalogu Pismo brez pisave / Carta sine litteris ob razstavi in odprtju prenovljenega Narodnega muzeju v Ljubljani, založil Narodni muzej, Ljubljana, 1991. CIP – katalogizacija v knjigi, 281.1:904 (479.12) (064) in v monografijah Vile /Villas (ISBN 86-7207-135-2) in Kolašin in Lovčen (ISBN 978-961-268-008-4 (SAZU), 253160192).

The designer and builder of the Museum (1888) Wilhelm Treo from Ljubljana gave the building characteristic historicism look influenced by the renaissance architecture, that is with style commonly used in important buildings from the end of 19th Century. The new exhibition-hall is arranged in the former inner courtyard. Underneath is a new archeological store-room and above the glass luminous ceiling giving it a diffuse daylight. The form of the ceiling summarizes the architectural counterpoint layout, basic rectangle with inserted rotunda of the main staircase.

Additional to the preserved western entrance, reshaped with a new portal, the new entrance in the axis of rotunda is planned together with the restitution of a baroque portal that was originally on this place. Opening of a new exhibition-hall (1991) was accompanied with the first part of rearrangement, the basement and ground floor, which should gradually again become fully devoted to visitors.
Unrealized part of the project is the vision of extension below the museum garden, programme and space evolution of the museum with contemporary, for vitality, actuality and attractiveness of the museum essential public space for thematic exhibitions presenting abundance of museum magazines, a multipurpose auditorium, audiovisual rooms and areas dedicated to versatile workshops with young visitors and fans of the museum.

More in the catalogue Pismo brez pisave / Carta sine litteris / A letter without writing at the exhibition opening of the renewed National Museum in Ljubljana, publisher Narodni muzej, Ljubljana, 1991. CIP –281.1:904 (479.12) (064) and in monographs Vile /Villas (ISBN 86-7207-135-2) and Kolašin and Lovčen (ISBN 978-961-268-008-4 (SAZU), 253160192).
[ ǀ ]