Logo
Jože Plečnik
Marjan Mušič
Znameniti Slovenci, Partizanska knjiga, Ljubljana, 1980


Po številnih proučevanjih, lastni izkušnji ter bližnjem, prijateljskem odnosu s svojim učiteljem in vzornikom, po celi vrsti razprav in člankov, predavanj, utemeljitev in oznak njegove umetnosti pa tudi spopadov in zamer, ki jih je bil deležen ob zavzemanju za mojstrovo osebnost in delo v povojni ihti sovraštva in razvrednotenja, je Marjan Mušič napisal knjigo Jože Plečnik, ki je leta 1980 prvič izšla v zbirki Znameniti Slovenci. V knjigi so temeljna spoznanja o izvorih, značilnostih, svojskosti, pomenu in poslanstvu našega arhitekturnega genija, ki so postajala skozi leta in desetletja vse bolj živa in aktualna ter na razne načine interpretirana in reinterpretirana v številnih zapisih, tako občasnih, strokovnih ali ljubiteljskih, kot tudi najbolj specializiranih raziskovalcev dela in življenja Jožeta Plečnika. V znameniti, že 1986. leta ponatisnjeni knjigi, je težišče v pregnantnih oznakah, ki so kratke in lapidarne in ki omogočajo široke izpeljave in iztočnice drugih, kasnejših raziskav. Knjiga je skopa s slikovnimi prilogami, ki glede na poglobljenost in zgoščenost besedila in temeljnih misli skorajda sploh niso potrebne. Knjiga pač, kakršne arhitekti, kaj šele drugi pisci o arhitekturi, zvečine ne poznamo, ne priznamo in ne zmoremo.

After a profound exploring and his own experiences and close, friendly relationship with his teacher and role model, after a series of discussions and articles, lectures, rationale and descriptions of his art but also with conflicts and resentments, which he received when he stood up for the promotion of the master's personality and work in post-war climate of hatred and devaluation, Marjan Mušič wrote a book on Plečnik, which was firstly published in 1980 in a collection titled Famous Slovenians. The book consists of basic knowledge about origins, characteristics, uniqueness, meaning and mission of our architectural genius who became as the years and decades passed, increasingly alive and current and interpreted in various ways and reinterpreted in a variety of formats, occasional, professional or amateur, as well as by the most specialized researchers of the work and life of Jože Plečnik. In the famous book already published in 1986 precise labels that are short and up to the point and allow a wide derivation and other clues for subsequent researches. The book is deficient in graphic material and depends almost entirely on the depth and density of the text and basic thoughts making the need for graphics unnecessary. Therefore a book, such as architects, let alone other writers on architecture, mostly do not know, do not recognize and can not do.