Logo
  >
Razgledna restavracija, Lovćen, Črna Gora / Restaurant, Lovćen, Montenegro

Advocatus diaboli

...Kolašinski spomendom so arhitekturni kritiki razčlenili že mnogokrat, izraženo matematično: n plus enkrat. Lovčen se standardni analitični obravnavi izmika, pisci o arhitekturi se mu, kot kaže, raje ognejo, kakor da bi ga poskušali predstaviti. Zakaj? Zdi se mi, da jim je nekaj izmuzljivega. Tu ni ničesar, o čemer bi se dalo razmišljati klišejsko, z uveljavljenimi prijemi. Nič ni ne tradicionalno ne konvencionalno. Ni ne standardno dinamične strehe ne dramatično artikulirane fasade. Še tloris kot čisto grafična abstrakcija je nekaj diabolično deformiranega. Razčlenjen je podoben nevarni taranteli, ki čepi na grebenu, skrita pod kamnom: krčevito prisesana k tlom izteza svoje pajkovske okončine, da lahko kljubuje viharjem, ki češejo negostoljubno visokogorje. Kaj naj reče o tem in takem oblikovanju njegov zagovornik?...
prof. dr. Fedja Košir, monografija Kolašin, Lovčen, Od človeškega k onstrančloveškemu (ISBN 978-961-268-008-4)

Turistični program ob Meštrovićevem mavzoleju vladike Petra Petrovića Njegoša je skorajda neopazen pod polkrožno ploščadjo. Heroični pejsaž gorskih grebenov in silhuet "kamnitega morja", simbolov črnogorskega značaja in ponosa, je preveč dragocen, da bi ga smeli spreminjati ali celo uničevati. Novi programi so poglobljeni v notranjost skalnega grebena. Njegova značilna silhueta ostaja ohranjena, v notranjosti pa so skozi globoke zareze v skalovita grebena odprti izjemni pogledi v okolico.

"Advocatus diaboli

...The Kolašin Memorial and Cultural Centre was analysed by critics on countless occasions, or as a mathematician would say: n times plus one. So far, the restaurant on Lovčen has evaded a similar treatment; it seems that the writers on architecture prefer to avoid it, rather than present it. Why? It seems that they consider it to be slightly evasive. There is nothing that can be described with a cliche, i.e. with established approaches. There is nothing neither tradition al nor conventional. There is neither a dynamically designed roof nor a dramatically articulated facade. Even the ground plan as a pure graphic abstraction is diabolically deformed. Once dissected it is similar to a dangerous tarantula hiding under a stone on the ridge: convulsively stuck to the ground while simultaneously stretching its spider extremities, withstanding storms that cross the inhospitable highlands. What could an advocate of such a design say?...
prof. dr. Fedja Košir, monograph Kolašin, Lovčen, From Human to Trans-human (ISBN 978-961-268-008-4)

The tourist programme next to the Meštrović mausoleum of Petar Petrović Njegoš is almost invisible under the circular platform. The heroic landscape of the mountain crests and silhouettes of the "stone sea", the symbols of the Montenegro character and pride is to valuable to be changed or even destroyed. New programmes are inserted in the interior of the rocy crest. Its tipical silhouette is thus preserved, while in the interior an extraordinary view of the surroundings is offered through the deep cuts into the rocy crest.


monografije / monographs
Več o projektu v monografijah / More on the project in monographs Kolašin, Lovčen - Od človeškega k onstrančloveškemu / From Human to Trans-Human (ISBN 978-961-268-008-4), Vile / Villas (ISBN 86-7207-135-2), Znamenje / Signs (ISBN 86-7207-121-2).