Logo
  >
Kenotaf padlim v vojni za Slovenijo 1991 /
The Cenotaph for the victims of the 1991 Slovene Independence War, Žale, Ljubljana


projekt in realizacija / project and realization 1991-1992

Ogenj je za večno ujet v kamen kenotafa padlim v vojni leta 1991, postavljenem ob robno pot v umetno izoblikovano krajino, namenjeno raztrosu pepela, v osrednjem ljubljanskem pokopališču Žale. Plamenica kenotafa, sodobne interpretacije antične ideje simboličnega nagrobnika pokojnim, katerih posmrtni ostanki počivajo drugje, je v barvah slovenske zastave. Plapola nad nagnjenim eliptičnim podnožjem, kamor so vklesana imena padlih v vojni.

The fire is eternaly captured in the stone of the Cenotaph for the victims of the 1991 Slovene independence war. The Cenotaph, a comtemporary interpretation of the antiquty idea of symbolic tombstone for the deceased of wich remains rest elsewhere, is erected in the rim park of the newly shaped landscape, area for scattering ashes, in the central cemetery žale in Ljubljana. The torch is made of stones in colors of the Slovenian flag. It raises from eliptic pedestal with names of the deceased.

9. junij 2016 / 9 June 2016

Kenotaf žrtvam vojne za Slovenijo na Žalah v Ljubljani razglašen za: / Cenotaph declared:


KULTURNI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA
NATIONAL CULTURAL MONUMENT

"IZRAZIT DOSEŽEK ČLOVEKOVE USTVARJALNOSTI" / "OUTSTANDING ACHIEVEMENT OF HUMAN CREATIVITY"

(citat iz 1. člena Odloka o razglasitvi Kenotafa žrtvam vojne za Slovenijo na Žalah v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena / quotation from Order declaring the Cenotaph to the Victims of the War for Slovenia a cultural monument of national importance, Article 1)

»...Predlog za takšno razglasitev je na pobudo upravljavca, ministrstva za obrambo, pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Simbolni nagrobnik, kenotaf, delo arhitekta, akademika Marka Mušiča, ima po mnenju vlade izjemen kulturni pomen za državo...«
(9. junij 2016, vir: http://www.vecer.com/pomnik-zrtvam-vojne-za-slovenijo-na-zalah-je-kulturni-spomenik-6231390)

"... The proposal for declaration at the initiative of the operator, the Ministry of Defence, was prepared by the Institute for Protection of Cultural Heritage of Slovenia. Symbolic tomb, cenotaph, work of architect, academician Marko Mušič, is in the opinion of the Government of outstanding cultural importance for the country... " (9 June 2016)

V registru Slovenije je razglašenih 317 kulturnih spomenikov državnega pomena (do l. 2016).
(Vir: http://www.delo.si/kultura/razglasitev-je-medalja-ki-jo-podeli-drzava.html)

317 cultural monuments of national importance have been declared in Slovenia (up to 2016).


Prav tako državni kulturni spomenik (12. junij 2014, Marko Mušič s sodelavci)
See also national cultural monument (12 June 2014, Marko Mušič, Atelier Marko Mušič)
Park spomina Teharje /
Memorial Park Teharje

Odlok o razglasitvi Spominskega parka Teharje za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 44/14) / Ordinance designating the site of Teharje Memorial Park as a cultural monument of national importance (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1764):

monografije / monographs
Več o projektu v monografijah / More about the project in monographs: Nove Žale / New Žale, Monograph on the new part of Ljubljana Cemetery 726.8(497.12 Lj.), Znamenja / Signs, a book on architectural form, its contents and meanings (ISBN 86-7207-121-2), Vile / Villas (ISBN 86-7207-135-2), Mušičeve Žale / Mušič's Žale (ISBN 978-961-268-000-8).< [ ǀ ]