Logo
  >
Gaj spomina / The remembrance haven


Gaj spomina predstavlja temeljni postulat družbe - spominjanja preminulih. Projekt obsega motive, ki se vijejo, trgajo in vzpenjajo preko obstoječih obodnih zidov. Na njih so skromno ovekovečena imena pokojnikov v modri barvi. Kamniti motivi predstavljajo preraščanje našega življenja s spomini na tiste, ki so prisotni skozi nas - skozi naše spominjanje. Transparenten paviljon s knjigo spomina je še deloma nerealiziran. Gaj spomina prinaša spokojnosti in intimo kot tudi zavetje spomina in spominjanja.

The remembrance oasis represents a fundamental postulate of a society - memory of the deceased. The project includes extensive motifs that wind, tear and climb over the existing peripheral walls. The names of the deceased are modestly carved in blue color. Stone motifs represent overgrowth of our lives with the memory of those who are present through us - through our remembrance. Transparent pavilion with the book of memory remains partly unrealized.


pokopališče Žale
prvi prostor za raztros pepela v Sloveniji

cemetery Žale
first place to scatter the ashes in Slovenia


(vir: http://www.zale.si)