Logo
Učlovečena arhitektura
Nova cerkev v Dravljah /
The Humanised Architecture
The new church in Dravlje, Ljubljana


Iz knjige

...Leta 1985 so v Dravljah, nekdanji primestni vasi, danes četrti v severnem predelu Ljubljane, posvetili novo cerkev Kristusovega učlovečenja, ki sodi med najlepše sodobne sakralne arhitekture na svetu. Po naročilu jezuitov jo je zasnoval arhitekt Marko Mušič. Naredil je trajno umetnino, ki s svojimi rešitvami vedno znova vzbuja zanimanje in občudovanje vernikov, laičnih obiskovalcev in strokovne javnosti. Nova cerkev je organsko vraščena v okolje in nevsiljivo združuje njegovo stavbno in urbanistično izročilo z modernim spomenikom. Njen avtor pojmuje svoj poklic z vso moralno odgovornostjo, poslanstvo arhitekture doživlja kot celovito ustvarjalno izkušnjo, kot zgodovinski, antropološki, psihološki, družbeni in slogovni razmislek. Cerkveno stavbo v Dravljah je učlovečil: oplemenitil jo je, jo približal človeku, njegovemu počutju in doživljanju svetega prostora, ki ustreza zahtevam sodobnega časa.
Dobra arhitektura spoštuje posameznika kot osebnost, ki se vzpostavlja kot samozavesten subjekt konkretnega prostora in časa, pri tem pa upošteva, da je njegov osebni mikrokozmos samo neznatna celica univerzalnega makrokozmosa in da je trenutek, ki ga živi, eden v zaporedju večnosti.Ta večnost ni metafizična spekulacija, marveč je za preteklost določljiva zgodovinska in civilizacijska izkušnja, za prihodnost, ki se napoveduje, pa hipotetično predvidevanje in trezen razmislek o njej...


From the book

...In 1985 the new church celebrating Christ's Incarnation was consecrated in Dravlje, a former village in the environs of Ljubljana that has today become a district in the northern part of the city. This is one of the most beautiful examples of modern church architecture in the world. It was commissioned by the Jesuit order and designed by the architect Marko Mušič. He managed to create a lasting work of art, the solutions of which continually inspire awe in worshippers, laymen and professionals alike. The new church has organically grown into the environment and unobtrusively combines its architectural and urbanistic heritage with its modern character. Its author treats his profession with all moral responsibility and envisages the architectural mission as an integral creative experience, a historical, anthropological, psychological, social and styilistic deliberation. It is down to him that the church in Dravlje is humanised: he has given it a new quality, brought it closer to man, to his state of emotions and the way he experiences the holy space, all of which suit the requirements of modern times.
Good architecture respects the individual as a personality establishing himself as a self-confident subject in time and space, and manifests its awareness of the fact that his personal microcosm is only but an insignificant cell in the universal macrocosm, as well as the fact that the moment in which he exists is merely one in the sequence of eternity. This eternity is not merely a metaphysical speculation, but a definable historical and civilisational experience of the past, as well as a hypothetical anticipation and a sober reflection of the future to come...CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
MIKUŽ, Jure
Nova cerkev v Dravljah : učlovečena arhitektura : arhitekt Marko Mušič /
[besedilo in komentarji Jure Mikuž ; risbe Marko Mušič ; fotografije Janez
Kališnik, Milan Pajk ter Marjan Smrke]. - Ljubljana : Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, 2007
ISBN 978-961-6242-76-9