Logo
V počastitev nove draveljske cerkve Marka Mušiča / In honor of the new church in Dravlje by Marko Mušič


besedilo / text: Nace Šumi, priprava kataloga in razstave / catalogue and exhibition: M. Licul, S. Kolar, izdala / issued by Moderna galerija, Ljubljana, 1987

Iz knjige
...Arhitekt je dobil naročilo, da oblikuje prostor za povečano cerkveno občestvo. To je storil na zares izjemen način: ob stari stavbi, ki je pomemben spomeniški objekt (postavljen prvič v 17. stoletju v spomin na kugo, v 18. stoletju pa pozidan v današnji obliki), je lociral novo. Stara in nova cerkev se sicer ne dotikata, sta pa vizualno povezani. Nova cerkev je dobesedno zrasla pod bogatim zelenim pokrivalom privzdignjene talne ploskve ter je proti sv. Roku v vsej širini tolikanj razprla oči, da je ta za obiskovalca v celoti navzoč. Na ta način je arhitekt pokazal izredno tanek posluh za kvalitete dediščine in okolja. Tega pa ni storil na kak posnemovalski način, marveč ustvarjalno in samozavestno. Staro cerkev je povzdignil na raven spomenika, novo stavbo pa je pripravil za popolno zbranost obiskovalcev. Zato se osrednji prostor sicer večnamenskega kompleksa mehko spušča v tla.
Stavba je kot prostor in v nadrobnostih izjemno premišljeno oblikovana, arhitekt je oblikovnemu svetu vdahnil simboliko prav do sleherne nadrobnosti tja do barve materialov. Mislil je celo na posebno osvetlitev na praznični dan, ko sonce ožari izbrano prizorišče. Pri nas že od Plečnikovih časov sem ni bilo take stvaritve. Reči je celo mogoče, da plečnikovsko raven naša cerkev še presega, saj ni povedna le v nadrobnostih svečanega prostora, marveč je tudi kot prostor razgibana. To pa je lastnost, ki je pri nas od baroka sem nismo več srečali. Imamo torej prostorsko živo in v nadrobnostih zgovorno arhitekturo, ki nas, tudi nepripravljene, pritegne.
...Marko Mušič je z nami vred prepričan, da moramo ponovno vzpostaviti celostno umetnino, javni prostori naj bodo spet žive, bogate galerije. Tudi s tega vidika je arhitektovo dejanje pomembna vzpodbuda.

From the book
...Architect has been given the commission to design a space for the expanded congregation. He has carried out his task in a remarkable way. The old building, which is an important monumental object, first erected in the 17th century in remembrance of the plague and built up to its present form in 18th century, was left intact while the new building is located next to the old one. The new and the old church has virtually risen under the rich green overlay of the elevated ground surface and has thus, in all its width, widened its eyes towards St. Rock so that the visitors are enabled to perceive the latter's presence in its entirety. In such a way, the architect showed his refined attitude in respecting the qualities of heritage and environment. Nevertheless, he has not done it in an imitative way but in a creative and self-confident one. He promoted the old church to the rank of a monument and prepared the new one for the complete concentration of visitors. Thus the central space of the multipurpose complex is softly lowered into the ground.
In its attention to detail and space, the building is exceptionally thoughtfully designed, for the architect impregnated his world of forms in every single detail, even in the color of the material, with symbolic meaning. He even thought of special lighting effects when, on a day of festivity, the sun should throw the light upon the scene. Since the time Plečnik there has been no such creation in our country. It could even be said that our church exceeds Plečnik's level, for there are not only details of the solemn space that are narrative, but it is also animated as space, which is a quality we have not met since Baroque. We thus have an architecture which is vivid in space and eloquent in details, attracting us even when unprepared.
...Marko Mušič is, as we are, convinced we should again re-establish the corporate work of art, public places should again become live and rich galleries. It is also from this point of view that the work of the architect is an important stimulus.