Logo
  >
Cerkev Kristusovega učlovečenja / New Church, Dravlje, Ljubljana

povabljeni arhitekturni natečaj, 1. nagrada / invited competition, 1st prize

arhitekt / architect Marko Mušič

Nova cerkev je podrejena dragocenim, skozi čas izoblikovanim danostim v prostoru, baročni cerkvici sv. Roka in lipovemu drevoredu, ki vodi do pokopališča. V notranjosti nove cerkve se iznad prezbiterija odpira pogled na staro cerkev in drevored; poudarja povezanost obeh cerkva ter pomembnost in spoštovanje tradicije kot nečesa objektivnega in zavezujočega. Tako kot cerkev so tudi izbrani deli njene notranjščine od nekdaj posebni izzivi v iskanju sozvočja med vsebino, simboličnim sporočilom in obliko.

The new church is subordinated to the precious surrounding objects formed through time, i.e. the Baroque church and the lime-tree promenade, which leads to the cemetery. From the interior of the new church a view of the old church and the promenade opens above the presbytery; the view emphasises the connection of both structures and the importance and respect of tradition, as something objective and obligatory. The church together with its interior present an eternal chalange. A search of harmony, between content, symbolic message and form.

monografije / monographs
Več o projektu v monografijah / More about the project in monographs: Valovanje v svetlobi / Ripples in the light 726.5(497.12 Lj.), Učlovečena arhitektura / The Humanised Architecture (ISBN 978-961-6242-76-9), Znamenja / Signs, a book on architectural form, its contents and meanings (ISBN 86-7207-121-2). [ ǀ ]