Logo
  >
Park spomina Teharje /
Teharje Memorial Park


javni anonimni arhitekturni natečaj, 1. nagrada

...Odkar človek hodi pokonci, zre v nebo, dviga roke k zvezdam, da bi jih nabral v šopek ali da bi objel sonce, luno, razmišlja, kaj vse je za njim in kje so njegovi dragi, od katerih se je sicer poslovil, nikoli pa ni sprejel, da jih enostavno ni več in da jih nikoli več ne bo videl. Poprej jih je že zagrebel v zemljo, kraj pokril z listjem in nanj položil kamen, da bi vedel, kje je njihova poslednja postaja, od koder so odšli tja, kjer sam še nikoli ni bil, kamor upa, da enkrat pride tudi sam in jih znova sreča. Te pomenljive kretnje smemo imenovati začetke civilizacije, saj antropolog Claude Lévi-Strauss pravi, da je človek postal človek, ko je začel pokopavati svoje drage...

...Osnovna želja arhitekta Marka Mušiča je bila ustvariti sveti prostor Spomina. Spomin ni samo začetek človeške inteligence, saj brez njega misel ne more delovati, ampak tudi temelj naših najglobljih občutij in verovanj...
(E. Kovač, Park spomina Teharje)


…Since man walks upright, staring at the sky, raising hands to the stars to collect them in a bouquet or to hug the sun, moon, thinking what was and where are the dear ones from whom they said goodbye, but never accepted that they simply no longer are and that they will never be seen again. Previously they had been snapped up in the earth; the place covered with leaves and laid the cornerstone to know where their last stop is, from where they went to where he had never been, where one hopes to reunite with them again. These meaningful gestures must designate the beginnings of civilization, as anthropologist Claude Lévi-Strauss says that man became man, when he began to bury their loved ones ...

…Basic wish of architect Marko Mušič has been to create a sacred space of Memory. Memory isn't just the beginning of human intelligence, because without it thought can not act, but also the foundation of our deepest feelings and beliefs ...
(E. Kovač, Teharje Memorial Park)


12. junij 2014/ 12 June 2014

Park spomina Teharje razglašen za: / Teharje Memorial Park:

KULTURNI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA
NATIONAL CULTURAL MONUMENT

Na predlog Ministrstva za kulturo je Vlada Republike Slovenije razglasila Park spomina Teharje za kulturni spomenik državnega pomena (EŠD 26716). Odlok o razglasitvi Spominskega parka Teharje za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 44/14) / Ordinance designating the site of Teharje Memorial Park as a cultural monument of national importance (vir: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1764).
Spominski park Teharje je s simbolno arhitekturno krajinsko ureditvijo osrednji državni park in osrednji simbolni spomenik Republike Slovenije, ki je posvečen spominu na žrtve vseh povojnih pobojev na območju države (2. člen). Ohranja in varuje se park spomina s kostnico in kapelo, park spomina z arhitekturno ureditvijo Marka Mušiča in s simbolno grobnico, prostor spomina in mogočih pokopov ali prekopov žrtev pobojev z drugih lokacij; avtentična lokacija nekdanjega taborišča itd. (člena 4 in 5).


At the proposal of the Slovenian Ministry of Culture Teharje Memorial park was proclaimed cultural monument of national importance. Ordinance designating Teharje Memorial Park as a cultural monument of national importance states that it is the central memorial monument that preserves and protects the Garden of Remembrance with the Ossuary and Chapel, architectural arrangements of Marko Musič, a symbolic tomb, memorial space and possible burial sites of victims of killings in other locations; authentic location of the former camps, etc. (Articles 4 and 5).

V registru Slovenije je razglašenih 317 kulturnih spomenikov državnega pomena (do l. 2016).
(Vir: http://www.delo.si/kultura/razglasitev-je-medalja-ki-jo-podeli-drzava.html)

317 cultural monuments of national importance have been declared in Slovenia (up to 2016).


Prav tako državni kulturni spomenik (9. junij 2016, Marko Mušič s sodelavci)
See also national cultural monument (9 June 2016, Marko Mušič, Atelier Marko Mušič)
Kenotaf padlim v vojni za Slovenijo 1991 /
The Cenotaph for the victims of the 1991 Slovene Independence War, Žale, Ljubljana

Odlok o razglasitvi Kenotafa žrtvam vojne za Slovenijo na Žalah v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 41/16) / "Order declaring the Cenotaph to the Victims of the War for Slovenia a cultural monument of national importance" (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1869)


monografije / monographs
Več o projektu v monografijah / More about the project in monographs: Park spomina Teharje, arhitekt Marko Mušič (ISBN ISBN 978-961-268-016-9), Znamenja / Signs, a book on architectural form, its contents and meanings (ISBN 86-7207-121-2).
< [ ǀ ]